4444.com.pl

Nieobowiązkowe»
Logowanie
Rejestracja

koszykRegulamin

Firma Handlowa Mikrolity
Borowej Góry 2/98
01-354 Warszawa
NIP: 522-227-22-10
Regon: 017440616

Wpis o Działalności Gospodarczej podpisany przez Burmistrza Gminy Warszawa Bemowo pod numerem ewidencyjnym 20504

Nasza firma jest płatnikiem podatku VAT.


1. FH Mikrolity prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie 4444.com.pl

2. Klienci  mają możliwość korzystania z 4444.com.pl bez rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w 4444.com.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na 4444.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z FH Mikrolity dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których FH Mikrolity jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklepie 4444.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a FH MIkrolity, której przedmiotem są usługi świadczone przez FH Mikrolity, na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepie internetowym 4444.com.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie 4444.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych 4444.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT oraz paragon są dostarczane w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych: poczta, paczkomaty i firmy kurierskie.  Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym na stronie 4444.com.pl w zakładce  Dostawa

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FH Mikrolity dotycząca zakupu danego produktu w sklepie internetowym 4444.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w 4444.com.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w sklepie 4444.com.pl, FH Mikrolity może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie 4444.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, pracownikowi poczty przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach FH Mikrolity zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa* Visa Electron* Mastercard* MasterCard Electronic* Maestro

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Dostawa. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym na stronie 4444.com.pl w zakładce Dostawa

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w 4444.com.pl, FH Mikrolity zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach 4444.com.pl. 

W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Firma Handlowa Mikrolity  lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemna reklamacja.

Reklamowany towar najlepiej dostarczyć przesyłką poleconą poprzez Pocztę Polską.

Nie odbieramy przesyłek "Za pobraniem".

Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć kartę gwarancyjną.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu (włącznie z kosztami dostawy) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Jeżeli odsyłacie Państwo towar w ramach reklamacji lub zwrotu prosimy postępować w następujący sposób:

- Sporządzić notatkę z opisem usterki oraz ze swoim adresem i numerem telefonu

- Załączyć oryginał karty gwarancyjnej - jeżeli jest to możliwe

- Odesłać towar na poniższy adres: 

 FH Mikrolity

ul. Borowej Góry 2/98

01-354 Warszawa

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikającej z niezgodności towaru z umową.

14. FH Mikrolity odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FH Mikrolity niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FH Mikrolity albo FH Mikrolity nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

16. FH Mikrolity rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni FH Mikrolity nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi FH Mikrolity

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

a) Klient w ramach zwrotu odsyła towar na koszt własny. Ustawa art. 34 ust. 2

b) Klient otrzymuje zwrot w wysokości ceny towaru + najniższy koszt dostawy, jaki obowiązywał podczas zakupu zwracanego produktu

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w 4444.com.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez FH Mikrolity dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu FH MIkrolity wskazanego w art. 13, na swój koszt. 

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu 4444.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu 4444.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe FH Mikrolity. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

21. FH Mikrolity może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach 4444.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FH Mikrolity, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w 4444.com.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w 4444.com.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z FH Mikrolity

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FH Mikrolity w ramach 4444.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  
 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. FH Mikrolity oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. FH Mikrolity oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności FH Mikrolity oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. FH Mikrolity oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego 4444.com.pl. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w 4444.com.pl jest:

a. Sklep oraz FH Mikrolity- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep. 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, FH Mikrolity udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów 4444.com.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością FH Mikrolity oraz Sklepu w zakresie 4444.com.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach 4444.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać 4444.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w 4444.com.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez FH Mikrolity. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez FH Mikrolity oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez FH Mikrolity lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z 4444.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, FH Mikrolity lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w 4444.com.pl są przekazywane spółce PayU. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU płatności za nabyte w sklepie internetowym 4444.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w 4444.com.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.     

11. FH Mikrolity oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy FH Mikrolity lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez FH Mikrolity lub Sklep danych osobowych innemu niż FH Mikrolity lub Sklep administratorowi danych.

12. FH Mikrolity oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. FH Mikrolity oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. FH Mikrolity lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec FH Mikrolity lub Sklepu lub też gdy FH Mikrolity lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie internetowym 4444.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, FH Mikrolity za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty 4444.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. FH Mikrolity wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. FH Mikrolity stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z 4444.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z 4444.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
FH Mikrolity
Borowej Góry 2/98
01-354 Warszawa

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FH Mikrolity
ul. Borowej Góry 2/98
01-354 Warszawa
baterie@list.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Firma Handlowa Mikrolity przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Nie wysyłamy żadnych informacji reklamowych na adres mailowy oraz na adres podany do korespondencji.
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom prywatnym, jak i innym firmom - z wyjątkiem firm spedycyjnych (kurier i poczta).Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa Mikrolity z siedzibą w Warszawie (01-354), ul. Borowej Góry 2/98.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. utrzymanie Konta, realizowanie Państwa zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy.

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

- w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podaliście Państwo nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadacie Państwo  Konto;

- w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes FH Mikrolity (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”). Zgodę możecie wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz FH Mikrolity, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez FH Mikrolity Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

- możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać.

- możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby FH Mikrolity je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby FH Mikrolity przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

- możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.

- w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez FH Mikrolity odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Jak możesz się z nami skontaktować?

W sprawie ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: baterie@list.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres FH Mikrolity, ul. Borowej Góry 2/98, 01-354 Warszawa


Informacje w skrócie:

1) FH Mikrolity nie przetwarza i nie przekazuje Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
Wszelki kontakt mailowy oraz telefoniczny wykonujemy wyłącznie w celach realizacji zamówień.
Nie wysyłamy do Państwa żadnych ofert reklamowych.

2) Nie używamy plików cookies do tworzenia baz danych. Nie profilujemy Klientów.

3) Wysłane do nas maile są automatycznie usuwane z naszych systemów do 30 dni.
Prosimy pamiętać, że po tym okresie nie mamy możliwości odtworzenia korespondencji.

4) Jeżeli chcecie Państwo usunąć swoje dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia, to prosimy o kontakt na adres: baterie@list.pl